اسامی مادحین ازسال ۱۳۷۲ الی ۱۳۹۴ هیئت زنجیر زنان محبین الحسین (ع) دعای زیارت عاشورای اردبیل

۱-   حاج احدفتحی

۲-   حاج مجتبی تره باری

۳-   کربلائی حسن کلاهی

۴-   حاج امین هم مکتب

۵-   کربلائی محسن احتشام راثی

۶-     کربلائی بهلول داداشی